Week1


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์


จันทร์
- ใคร่ครวญ
- เห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับธรรมชาติ
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ภาพประทับใจ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำเพื่อนใหม่ 3 คน  ได้ทักทายทำความรู้จักกัน โดยให้ทุกคนแนะนำตัวเองบอกชื่อ
- ครูเล่าเรื่องราวความประทับใจให้กับนักเรียนฟัง
  - ครูแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ กระดาษและดินสอ ครูแจกอุปกรณ์ โดยนักเรียนจะหยิบกระดาษคนละ 1 แผ่น ดินสอคนละ 1 แท่ง วางไว้ด้านหน้าตนเอง และขณะที่ส่ง-รับ เราจะไหว้กันอย่างน้อมน้อม            
- ครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพความประทับใจในช่วงปิดเทอม หรือวันแรกที่มาโรงเรียน โดยกำหนดเวลาให้ 5 นาที                           
 - นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองพร้อมเล่าความประทับใจสั้นๆ จากชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ: 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
  - ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษ
- ดินสอ


อังคาร
- เห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับตัวเลข
- มีสมาธิ จดจ่อ
- มีความคิดสร้างสรรค์


ตัวเลขสัมพันธ์
ขั้นเตรียม
ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ คือ ดินน้ำมัน กระดาษครึ่ง A4 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร ดินน้ำมันใช้ทำอะไรได้บ้าง มีสีอะไร ถ้าพูดถึงสีแดง นักเรียนจะนึกถึงอะไร ทำไมนึกถึงสิ่งนั้น เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
- ครูเล่าถึงสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำร่วมกัน คือ ทุกคนปั้นเป็นตัวเลขที่ชอบและคิดว่าตัวเลขนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราอย่างไร ?
- นักเรียนแสดงชิ้นงานของตนเองและเล่าสิ่งที่ได้ทำ
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- ดินน้ำมัน
- กระดาษครึ่ง A4


พุธ
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 1 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูค่อยๆพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
เพลงคลื่นสมองต่ำ


พฤหัสบดี
- มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์

ลอกลายหรรษา
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่านิทาน “”กระดาษลอกลาย” เชื่อมโยงเข้าสู่อุปกรณ์ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร ลวดลายที่สังเกตเห็น คิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไร ทำจากอะไรได้บ้าง เคยเห็นที่ไหน?
- ครูแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชุด ในการลอกลวดลายเป็นของตนเอง
- นักเรียนได้ชูผลงานของตนเองให้กับเพื่อน ครูได้ชื่นชมพร้อมบอกเล่าถึงลวดลายที่ตนเองได้
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษทิชชูลวดลายต่างๆ
- กาวสำหรับลอกลาย

ศุกร์

วันหยุดวันวิสาขบูชา

ภาพตัวอย่างกิจกรรมตัวเลขสัมพันธ์

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม 
 คุณครูแนะนำอุปกรณ์ ใช้คำถามกระตุ้นการคิด "สังเกตเห็นอะไร/ เรียกว่าอะไร/ใช้ทำอะไรได้บ้าง/"
พี่ๆป.1 สามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นและบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น พี่ต้นกล้า : กระดาษครับ เอาไว้เขียน วาดภาพ ครูถามต่อว่า "กระดาษทำจากอะไร " พี่ป.1 ทำจากต้นไม้ แล้วคิดว่ากระดาษ 1 แผ่น ใช้ต้นไม้ไปกี่ต้น พี่โชว์ : ใช้ต้นไม้ไป 1 ต้นครับ


พี่ๆ ป.1 ได้ปั้นดินน้ำมันเป็นตัวเลขที่ตนเองชอบ พร้อมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ตนเองปั้น เช่น พี่เต้ : ผมปั้นเลข 8 ครับ เพราะเป็นวันเกิดของคุณยายที่ผมรัก พี่ๆป.1 ทุกคนให้ความสนใจในกิจกรรมและสามารถเชื่อมโยงของตนเองกับตัวเลขได้เป็นอย่างดีขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น