week10

       

วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์
วันจันทร์ – วันพุธ
หยุดวันสำคัญอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


พฤหัสบดี
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์

ใบไม้แปรงร่าง
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ คือ กระดาษแก้วทำขยำเป็นชิ้นเล็ก ๆ หลากหลายสี กระดาษครึ่ง A4 ติด ใบไม้แห้ง ปากกาหมึกย้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่สังเกตเห็นเรียกว่าอะไร เคยเห็นที่ไหนบ้าง”
- ครูสาธิตและอธิบายขั้นตอนการทำ แจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนคนละชุด
- นักเรียนแต่ละคนได้นำเสนอชิ้นงานของตนเองพร้อมเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำ
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษครึ่ง A4 ติด ใบไม้แห้ง
-ปากกาหมึกย้ำศุกร์
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์
ตั้งคำถามกับก้อนหิน
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียน เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำก้อนหินมาให้นักเรียนสังเกต ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ก้อนกินมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร เกิดจากอะไร”ครูสาธิตและอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันนี้
- ครูส่งก้อนหินไปให้กับนักเรียนทีละคน ให้นักเรียนตั้งคำถาม หรือสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับก้อนหิน  
- ครูใช้คำถามกระตุ้นกาคิด “นักเรียนจำคำถามของเพื่อนคนไหนได้บ้าง ถามว่าอย่างไร แล้วเรามีคำตอบอย่างไร”
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- ก้อนหิน
  
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "ใบไม้แปรงร่าง"
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นสรุป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น