Week2


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์


จันทร์
- เห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับธรรมชาติรอบตัว
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
- มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เพาะต้นกล้าด้วยสองมือ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ คือ ถุงดำ กล่องนม  เมล็ดพันธุ์ต่างๆ (เมล็ดพันธุ์นักเรียนเตรียม) ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร /นำไปทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร/ คิดว่าเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดจะใช้เวลากี่วันในการงอก/ เราจะมีวิธีการดูแลอย่างไร?
- ครูแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียน คนละ 1 ชุด ในการเพาะเมล็ดพันธุ์
- นักเรียนแต่ละคนได้เพาะเมล็ดพันธุ์ของตนเอง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- เมล็ดพันธุ์ ถั่ว พริก ข้าวโพด มะเขือ ฯลฯ
- ถุงดำหรือ กล่องนมอังคาร
- มีสมาธิจดจ่อ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- เห็นความเชื่อมโยงของคำในภาษาไทย

เล่นกับคำ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่านิทาน “บุรุษไปรษณีย์” เชื่อมโยงสู่บัตรคำศัพท์ต่างๆ ที่เตรียมไว้ทั้งหมด 25 คำ  ใส่ในซองสีน้ำตาล
- ครูส่งซองสีน้ำตาลให้กับนักเรียนแต่ละคนจนครบ จากนั้น ให้นักเรียนเปิดทีละคน และบอกว่าตนเองได้คำว่าอะไร คิดอย่างไรกับคำนี้  คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร ?
- ให้นักเรียนนำคำศัพท์ที่ได้มาติดรวมกันบนกระดาษ A3 ที่วางอยู่ตรงกลางห้อง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- บัตรคำศัพท์


พุธ
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
-  ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       - ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูจะพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
เพลงบรรเลงคลื่นสมองต่ำ


พฤหัสบดี
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์

ตัวปั๊มสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ คือ แกนกระดาษทิชชู กระดาษบรูฟ สีน้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร สิ่งที่เห็นคิดว่านำไปทำอะไรได้บ้าง?
- ครูนำกระดาษบรูฟติดตรงกลางห้อง วางแกนกระดาษทิชชู และสีน้ำ
- ครูให้นักเรียนได้ออกมาทำตัวปั๊ม ใช้สีที่ชอบ ลงบนกระดาษคนละ 5 ครั้ง จนครบทุกคน
-ให้นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อภาพ
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงบรรเลงคลื่นสมองต่ำ
- สีน้ำ
- แกนกระดาษทิชชู


ศุกร์
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- เคารพ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
เล่าไปพับไป
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ คือ กระดาษสี ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร กระดาษมีรูปร่างลักษณะคล้ายอะไรที่เรารู้จัก กระดาษนำไปทำอะไรได้บ้าง และไม่สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษให้กับนักเรียนคนละ 1 แผ่น
- ครูเริ่มเล่านิทานเชื่อมโยงสู่การพับกระดาษที่ละขั้นตอน ให้นักเรียนพับตามไปจนจบ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่ตนเองพับนั้นเป็นรูปอะไร ”
- นักเรียนได้นำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษสี


ภาพตัวอย่างกิจกรรม เล่นกับคำ

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


กิจกรรมเล่นกับคำ ซึ่งคุณครูเตรียมบัตรคำศัพท์ต่างๆ ไว้ แจกให้พี่ๆป.1 คนละหนึ่งคำ หลังจากที่ทุกคนได้รับแล้ว คุณครูให้พี่ๆ แต่ละคนลองอ่านคำที่ตนเองได้และบอกว่าคำที่ได้นั้นหมายถึงอะไร และลองแยกว่าเป็นสัตว์ ผัก หรือผลไม้ พี่ๆป.1 สามารถอ่านแบสะกดคำได้ บอกได้ว่าคืออะไร สามารถแยกประเภทได้ พี่ๆ สามารทำออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ

ขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น