week9


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์

จันทร์
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
ลวดลายบนแก่นไม้
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ คือ แก่นไม้ ปากกาหมึก ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยพบเห็นลวดลายที่ไหนบ้าง ใช้อะไรในการสานลวดลาย” ครูสาธิตและอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรม
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด(แก่นไม้ ปากกา)
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง พร้อมเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำ
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- แก่นไม้ ปากกาหมึก

อังคาร
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ

วาดภาพจากคำ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำบัตรคำศัพท์ที่เตรียมไว้ เช่น กระต่าย ทุ่งนา ต้นไม้ รองเท้า เพื่อน หมู่บ้าน ฯลฯ จำนวน 25 คำ
กระดาษ ดินสอ ครูสาธิตและอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมในวันนี้
- ครูแจกอุปกรณ์ให้กับนำเรียนคนละ 1 ชุด แต่ละคนวาดภาพสื่อความหมายของคำที่ตนเองได้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้คำว่าอะไรบ้าง คำนั้นมีความหมายว่าอย่างไร คิดว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร”
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- บัตรคำศัพท์
- กระดาษ
- ดินสอ

พุธ
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
-  ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       - ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูจะพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ

พฤหัสบดี
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์
ศิลปะงานสาน
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกิจรรม
- ครูนำชิ้นงานสานจากวันจันทร์ที่นักเรียนแต่ละคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วติดลงบนกระดาษ ครูสาธิตและอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรม
- ครูแจกชิ้นงานและดินสอให้นักเรียนแต่ละคน ได้ต่อเติมสร้างสรรค์ศิลปะบนงานสานให้เป็นภาพ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนต่อเติมเป็นภาพอะไรบ้าง คิดอย่างไรถึงทำภาพนั้นขึ้นมา เราอยากมอบให้กับใคร เพราะเหตุใด”
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- ดินสอ


ศุกร์
- มีสมาธิจดจ่อ
- มีความคิดสร้างสรรค์

นิทานผ้ากันเปื้อน
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
-ครูสวนชุดผ้ากันเปื้อน มีตัวละคร ฉาก อยู่ในผ้ากันเปื้อน ครูเล่านิทานพร้อมกับสิ่งตัวละครที่พูดถึงออกมาติดด้านหน้าบนผ้ากันเปื้อนที่สวมใส่อยู่ เล่าจนจบ
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เรื่องราวในนิทานเป็นอย่างไร /มีตัวละครตัวไหนบ้าง /ชอบตัวละครตัวไหน เพราะเหตุใด/ ถ้าให้แต่งตอนจบใหม่จะแต่งอย่างไร”
-นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเกี่ยวกับกิจกรรม
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- นิทานผ้ากันเปื้อน
ตัวอย่างกิจกรรม "ลวดลายบนแก่นไม้"
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น