week6


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์

จันทร์
- มีความคิดสร้าง สรรค์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
เล่นกับเมล็ดธัญพืช
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ คือ เมล็ดธัญพืช ไม้ตะเกียบ  ฯลฯ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร มีสีอะไร มีกลิ่นเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไรเมื่อเราได้สัมผัส”
- ครูให้นักเรียนออกมาร่วมกันคีมเมล็ดธัญพืช
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- ดอกไม้ชนิดต่างๆ
- ขอนไม้ หรือแจกัน

อังคาร
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของภาษา
ต่อคำให้เป็นคำ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเตรียมชุดคำ อย่างเช่น โรงเรียน /นักเรียน /กระต่าย / หมู่บ้าน ฯลฯ (แยกออกเป็น 2 คำ ) โดยครูทำเป็นตัวอย่างให้ดู
- ครูแจกชุดคำให้นักเรียนคนละ 1 ชุด ทุกคนเรียงคำที่ตนเองได้
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชุดคำของตนเองที่ได้ไปพร้อมบอกความหมาย
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ

พุธ
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
-  ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       - ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูจะพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ

พฤหัสบดี
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
Cup song
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ คือ แก้วพลาสติก ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “แก้วทำจากอะไร เรานำแก้วไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกแก้วพลาสติกให้กับนักเรียนคนละ 1 ใบ
- ครูเริ่มเคาะจังหวะ ทีละจังหวะ ให้นักเรียนทำตามไปเรื่อย ๆ จากนั้น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “รู้สึกอย่างไรกับการเคาะจังหวะ ”
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- แก้วพลาสติกใส

ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
- มีสมาธิจดจ่อ
ภาพสะท้อน
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าข่าวที่ประทับใจในวันนี้ให้กับนักเรียนได้ฟัง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ฟัง  ”
- ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้กับนักเรียนได้วาดภาพสะท้อนความรู้สึกจากสิ่งที่ได้ฟัง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษ ครึ่ง A4
- ข่าว

กิจกรรม "เล่นกับเมล็ดธัญพืช"
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น