week8

  

วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ /อุปกรณ์

จันทร์
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
พับดอกบัว
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ คือ ดอกบัว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นดอกบัวแล้วนึกถึงอะไร/  รู้สึกอย่างไร/ นำไปทำอะไรได้บ้าง /ทำไมถึงเรียกว่าดอกบัว /มีกลิ่นเป็นอย่างไร?
- ครูแจกดอกบัวให้กับนักเรียนทุกคน ครูค่อย ๆ พับกลีบดอกบัวทีละกลีบให้นักเรียนได้ทำตาม
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- ดอกบัว

อังคาร
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- มีความคิดสร้างสรรค์
รูปร่างหรรษา
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครุแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ คือ กระดาษครึ่งA4  กาว และรูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร รูปทรงต่างๆมีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
- ครูแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชุด(กระดาษ กาว รูปทรงต่างๆ คนละ 7 ชิ้น) ให้นักเรียนแต่ละคนนำรูปทรงมาสร้างสรรค์เป็นรูปร่างตามที่ชอบ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน พร้อมเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำ 
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- กระดาษครึ่งA4 
- กาว
- รูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกล

พุธ
กำกับสติ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
โยคะ
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
-  ครูให้ทุกคนกำหนดลมหายใจ เข้า ออก ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       - ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
 1.ท่ายืน (ไหว้พระอาทิตย์ ต้นไม้ ภูเขา เก้าอี้ เครื่องบิน) 2.ท่านั่ง (ผีเสื้อ  เต่า หงส์ ) 3.ท่านอน (จระเข้  งูใหญ่ คันธนู ตั๊กแตน ปลาดาว)ในระหว่างที่นอนเป็นปลาดาว ครูจะพูดให้ทุกคน ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ สัก 2- 3 ลมหายใจ (ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที) 
ขั้นจบ 
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ

พฤหัสบดี
-มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-มีความคิดสร้างสรรค์
-เห็นคุณค่าของตนเองปละผู้อื่น
ปะติดใบไม้
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ คือ  กระดาษ กาว และใบไม้ชนิดต่างๆ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีต้นไม้จะเป็นอย่างไร”
- ครูติดกระดาษบรูฟตรงกลาง 
- นักเรียนแต่ละคนออกมาร่วมกันปะติดใบไม้บนต้นไม้ต้นเดียวกัน
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- สีน้ำ
- กระดาษ

ศุกร์
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างq
- มีความคิดสร้างสรรค์

ตุ๊กตาเล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym 3 ท่า โดยช่วยกันนับท่าละ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
-ครูนำตุ๊กตา มาให้นักเรียนได้สังเกต จากนั้นครูอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องเล่าในวันนี้ โดยที่ครูส่งตุ๊กตาไปให้นักเรียนช่วยเล่านิทาน ให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน 1 เรื่อง
-นักเรียนได้บอกความคิด รู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ขั้นจบ
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงคลื่นสมองต่ำ
- ตุ๊กตา
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "ปะติดใบไม้"
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม


ขั้นสรุปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น